nazwa.info – kilka słów prawdy

Internet to rzeczywistość pełna przyjemności, możliwości, ale i niebezpieczeństw. Aktualne informacje z kraju i świata, komentarze, refleksje, media społecznościowe i streamingowe. To wszystko staje się naszą codziennością, bez której nie możemy się obejść. Bankowość elektroniczna wyparła tradycyjne kolejki. Ludzie stają się niewolnikami dobrodziejstw jakie oferuje postęp technologii i centralizacja życie przez chmury, systemy i aplikacje.

I tak, z jednej strony stoją uczciwi ludzie, którzy chcą żyć wygodnie, bezpiecznie w zgodzie z innymi i z drugiej, dostrzegający możliwości na szybki biznes obliczony na wysokie profity kosztem innych. Oszustwa internetowe stają się plagą. Ruch w sieci w przeważającej ilości generują boty przeszukujące „Globalną wioskę” pod kontem dziur w zabezpieczeniach systemów bankowych, sklepów internetowych czy dostawców usług, które opierają się o obrót tak zwanego wirtualnego pieniądza.

Dzisiaj zajmiemy się przykładem, który dotknął bezpośrednio naszą redakcję. Od 2015 roku serwis internetowy funkcjonował po domeną mydrea.ms. Resellerem, czyli firmą która w naszym imieniu obsługiwała rejestrację i jej przedłużanie była:

Nazwa.info Sp. z o.o.
Sobieskiego 11 lok. E6

40-082 Katowice
tel. +48327905284 (pon. -pią. w godz. 9-17)
tel. +48531658303
faks. +48327905295
www.nazwa.info

Z perspektywy czasu można pokusić się o twierdzenie, iż nazewnictwo nie było przypadkowe. Budowanie zaufania do swojej marki w oparciu o firmę o podobnej domenie, różnica w rozszerzeniu z pl na info miało na celu od samego początku pozyskanie jak największej liczby klientów i ich w konsekwencji oszukanie.

Opłaciliśmy przedłużenie rejestracji domeny mydrea.ms, otrzymaliśmy informację zwrotną:

Dziękujemy za opłacenie faktury PROF/20907/2021 z dnia 03-09-2021

Razem: 145.00 PLN
23.00% VAT: 33.35 PLN
Uznanie: 0.00 PLN
Do zapłaty: 178.35 PLN

Zapłacono: 178.35 PLN
Saldo: 0.00 PLN
Status faktury: zapłacone
Pozostałe należności z bieżących faktur: 0.00 PLN

W połowie grudnia na kilka godzin została wyłączona nasza domena. To sprowokowało do sprawdzenia okoliczności i przyczyn takiego stanu. Okazało się, że nie działa nie tylko nasza strona, ale także firmy rejestratora nazwa.info.

Skontaktowaliśmy się z zaprzyjaźnionym hostingiem i otrzymaliśmy informację, że domena mydrea.ms nie została przedłużona i 3 stycznia kończy się okres abonamentowy.

Nie ma możliwości by odzyskać od resellera kod auth-info dzięki któremu moglibyśmy przenieść domenę do innego podmiotu gdyż, strona firmy nazwa.info nie działa i zalogowanie się do panelu administratora jest niemożliwe. Blokadą do walki o domenę okazał się brak kontaktu: nie działają telefony, nikt nie odpowiada na maile.

Domain Name: mydrea.ms
Registry Domain ID: 406489-CoCCA
Updated Date: 2022-01-03T13:18:12.477Z
Creation Date: 2015-01-04T12:23:48.819Z
Registry Expiry Date: 2022-01-04T12:23:49.169Z


W pierwszym odruchu napisaliśmy do NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienie:

Uprzejmie informuję, że prowadzimy rejestr nazw domeny „.pl” i tylko w tym zakresie udzielamy informacji. Nie zajmujemy się obsługą nazw zarejestrowanych w zagranicznych domenach, a co za tym idzie, nie posiadamy ani nie udzielamy informacji w tym zakresie.


Czyli, polska instytucja odpowiada wyłącznie za polską przestrzeń w sieci Internet. Kolejny krok, to działanie do którego nawołują wszyscy prelegenci szkoleń z cyber bezpieczeństwa, czyli zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa do CERT-u.


Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

Jeżeli doszło do wyłudzenia, przestępstwo należy zgłosić policji, ponieważ CERT Polska nie posiada uprawnień organów ścigania. Posiadamy jedynie możliwość reakcji na działania, wykorzystujące niewiedzę użytkowników internetu w kwestiach technicznych, celowo wprowadzające ich w błąd.

Zwracamy uwagę, że praktycznie wszystkie przypadki naruszające bezpieczeństwo w sieci internet, wyczerpują znamiona przestępstw określonych w obowiązującym prawie RP. W szczególności mają tu zastosowanie artykuły 267-269 oraz artykuł 287 Kodeksu Karnego. Zwracamy także uwagę, że zazwyczaj przestępstwa te nie są ścigane z oskarżenia publicznego, lecz na wniosek pokrzywdzonego, więc bez oficjalnego zgłoszenia, policja nie rozpocznie śledztwa. Dlatego też namawiamy do zgłaszania tego typu przypadków do organów ścigania. W tym celu należy we właściwej Komendzie Rejonowej Policji lub Prokuraturze Rejonowej złożyć “Wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego przez organy ścigania”, zawierający między innymi rodzaj i wysokość poniesionej szkody oraz dowody przestępstwa.

Taki incydent warto zgłosić na adres cyber-kgp@policja.gov.pl. Jest to oddział zajmujący się cyberprzestępstwami.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
CERT Polska

Wydawało by się, że CERT wykona działania mające na celu weryfikację nieuczciwego podmiotu, oszacuje skalę nadużyć, przygotuje komunikat z którego poszkodowani będą mogli uzyskać informację co dalej mogą w tej sprawie uczynić. Tak wyobrażaliśmy sobie przedmiot działania organu powołanego do obsługi zgłoszeń o naruszeniach w internecie.

Napisaliśmy więc do Policji zgodnie z sugestią CERT-u. Otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź, za którą serdecznie dziękujemy, a która zapewne pomoże nie tylko nam ale także każdemu, kto kiedykolwiek został poszkodowany przez cyber przestępczość.

W związku z przekazaną przez Pana wiadomością, uprzejmie informuję, iż w celu tzw. nadania sprawie biegu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Kodeks Postępowania Karnego powinien Pan osobiście złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zawiadomienie może Pan złożyć na kilka sposobów, lecz nie wszystkie formy są jednakowo skuteczne i wiążące dla organów ścigania. Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Jeżeli uważa Pan, że jest w stanie sam wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga natychmiastowych działań organów ścigania), może Pan je wysłać pocztą, faksem czy też przynieść osobiście do jednostki Policji napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie. Takie zawiadomienie może Pan napisać samodzielnie. Jeśli złożył Pan zawiadomienie na piśmie i wyczerpująco przedstawił okoliczności popełnienia przestępstwa, czynność tę można uznać za zakończoną. Pamiętać jednak należy, że prawdopodobnie niebawem zostanie Pan wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. Może się też zdarzyć, że – według Policji – w napisanym przez Pana zawiadomieniu będzie brakować istotnych szczegółów – wtedy również otrzyma Pan wezwanie do jednostki Policji, by uzupełnić zawiadomienie. Jeśli zdecydował się Pan napisać zawiadomienie o przestępstwie samodzielnie, musi Pan pamiętać, że powinno ono spełniać wymogi pisma procesowego, wynikające z art. 119 k.p.k.

To znaczy, że powinno zawierać w szczególności:
– oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub prokuratury wraz z adresem);
– dane personalne oraz adres wnoszącego pismo;
– opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (w miarę potrzeby z uzasadnieniem);
– datę i podpis składającego zawiadomienie.

Tak sporządzone zawiadomienie może Pan złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwej dla Pana miejsca pobytu Prokuratury Rejonowej lub jednostki Policji, jeżeli dysponuje Pan danymi adresowymi sprawcy, to do właściwej jednostki dla jego miejsca pobytu (zgodnie z treścią art. 6 par 2 kk: „Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić”).

Należy zadbać o potwierdzenie wysłania swojego zawiadomienia lub pokwitowanie, jeśli doręczyła je Pan osobiście. Pokwitowanie z reguły będzie wiązało się z potwierdzeniem na kopii lub kserokopii Pan zawiadomienia (z naniesioną datą i podpisem osoby przyjmującej). Można też po prostu udać się do jednostki Policji, gdyż najczęściej spotykaną formą zawiadomienia o przestępstwie jest zawiadomienie złożone w formie ustnej, przyjęte i spisane przez policjanta w formie protokołu. Wówczas od razu zostanie Pan przesłuchany w charakterze świadka, a w przypadku, gdy jest Pan pokrzywdzonym – dowie się o swoich uprawnieniach i obowiązkach, będzie Pan mieć też możliwość bezpośredniego zapytania policjanta o wiele nurtujących kwestii dotyczących Pana sprawy.

Pamiętać należy, że czynność ustnego zawiadomienia o przestępstwie jest wprawdzie rozmową, lecz Policja ma obowiązek odpowiednio ją udokumentować. Przed zakończeniem czynności nie można oddalić się z jednostki Policji, nie można również odmówić zapoznania się z treścią protokołu oraz podpisania go, natomiast ma Pan prawo żądać, by policjant zamieścił w protokole z pełną dokładnością wszystkie Pana wypowiedzi, gdy dotyczą one Pana praw lub interesów.

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć od Pana każdy funkcjonariusz Policji na każdym posterunku, komisariacie i w każdej komendzie Policji, sporządzając protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Powinien Pan wiedzieć, że sprawę będzie prowadziła ta jednostka Policji, na terenie działania, której popełniono przestępstwo. Jeżeli jest to możliwe, najlepiej, aby zgłosiła się Pan od razu właśnie tam. Jeżeli nie jest to możliwe lub nie wie Pan, gdzie dokładnie popełniono przestępstwo – należy złożyć zawiadomienie jak najszybciej w najbliższej jednostce Policji. Zawiadomienie o przestępstwie złożone w jednostce Policji niebędącej właściwą do prowadzenia Pana sprawy, będzie niezwłocznie przekazane jednostce odpowiedniej ze względu na miejsce zaistnienia zdarzenia i tam będą wykonywane dalsze czynności w sprawie.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce procedurą karną, sprawcy przestępstw i wykroczeń w zasadzie są ścigani z urzędu: Policja lub prokuratura, otrzymawszy Pana zawiadomienie o przestępstwie, niezwłocznie podejmuje działania, mające na celu wykrycie sprawcy i zebranie dowodów jego winy. Istnieją jednak przestępstwa, w wypadku, których Policji nie wystarczy Pana zawiadomienie o przestępstwie, będzie, bowiem potrzebne dodatkowe oświadczenie woli, zwane wnioskiem o ściganie karne lub – w przypadku zawiadomienia o wykroczeniu – żądaniem ścigania. Są to wymogi formalne, wynikające z obowiązujących przepisów. Oczywiście nie musi Pan wiedzieć, których przestępstw (i wykroczeń) to dotyczy – tę informację uzyska Pan od policjanta przyjmującego zawiadomienie o przestępstwie (lub wykroczeniu). Innymi słowy, w niektórych przypadkach Policja potrzebuje Pana dodatkowej zgody na podjęcie czynności, o ile jest Pan w tej sprawie pokrzywdzonym. Chodzi tu o takie zachowania, których skutki bywają odczuwane subiektywnie przez różnych pokrzywdzonych bądź, które dotyczą bardzo osobistych (intymnych) sfer życia, lub sytuacje, gdy sprawca jest osobą najbliższą dla pokrzywdzonego.

Złożenie wniosku o ściganie musi mieć formę pisemną. Zostanie Pan zapytana o decyzję podczas składania zawiadomienia o przestępstwie – protokół z tej czynności zawiera stosowną rubrykę. Jeżeli zdecyduje się Pan złożyć wniosek o ściganie, potwierdzi to Pan własnoręcznym podpisem wraz z datą na protokole przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie nie zechce Pan złożyć wniosku o ściganie jego sprawcy, zostanie poproszony Pan o własnoręczne napisanie krótkiego oświadczenia w tym zakresie. Jeśli złożone przez Pana zawiadomienie pisemne nie będzie zawierało wniosku, Policja wezwie Pana do jego złożenia i udokumentuje to w odpowiednim protokole. Można poprosić o czas do namysłu, nie może być on jednak długi. Pamiętać należy, że zwłoka obniża skuteczność działania Policji. Jeśli po namyśle podejmie Pan decyzję o złożeniu wniosku o ściganie sprawcy, będzie musiał Pan stawić się w jednostce Policji, gdzie podpisze odrębny protokół przyjęcia wniosku o ściganie.

Gdy dowie się Pan, że ściganie sprawcy przestępstwa, o którym zawiadamia, jest możliwe tylko na Pana wniosek, musi Pan podjąć decyzję. Powinna być ona dokładnie przemyślana.

Musi Pan przy tym znać kilka podstawowych zasad z tym związanych. Brak wniosku o ściganie stanowi tzw. ujemną przesłankę procesową – uniemożliwia wszczęcie postępowania karnego. Do momentu podjęcia przez Pana decyzji, Policja może tylko zabezpieczyć ślady i dowody w niezbędnym zakresie (przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem). Jeżeli złożył Pan zawiadomienie o przestępstwie, lecz nie wyraził zgody na ściganie jego sprawców, sprawa zostanie umorzona. Zgodnie z polską procedurą karną, istnieje zasada niepodzielności wniosku:, jeżeli sprawców było kilku – złożenie wniosku o ściganie jednego z nich automatycznie spowoduje objęcie ściganiem pozostałych współsprawców, niezależnie od woli składającego wniosek (chyba że któryś ze sprawców okaże się dla Pana osobą najbliższą – wówczas ściganie tej konkretnej osoby będzie wymagało od Pana podjęcia dodatkowej decyzji). Ewentualne cofnięcie złożonego wniosku o ściganie wymaga spisania protokołu przyjęcia cofnięcia wniosku o ściganie w jednostce Policji prowadzącej Pana sprawę i jest możliwe tylko za zgodą odpowiednich organów. W postępowaniu przygotowawczym wniosek może zostać cofnięty za zgodą prokuratora, a w postępowaniu przed sądem za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Konsekwencją skutecznego cofnięcia wniosku jest umorzenie postępowania. Skuteczne cofnięcie wniosku oznacza uzyskanie zgody prokuratora lub sądu, a decyzja taka jest każdorazowo uzależniona od okoliczności konkretnej sprawy. Organ uprawniony do wyrażenia zgody, podejmując decyzję, uwzględnia zarówno interes pokrzywdzonego, jak i interes publiczny. Należy podkreślić, że jeśli cofnął Pana wniosek, to nie będzie można go złożyć ponownie.

Odrębną kwestią jest sytuacja, gdy padł Pan ofiarą przestępstwa ujętego wprawdzie w kodeksie karnym, lecz ściganego jedynie w trybie prywatnoskargowym, to znaczy z oskarżenia prywatnego. Poinformuje Pana o tym policjant przyjmujący zawiadomienie. Wówczas, od Policji można oczekiwać jedynie sporządzenia protokołu przyjęcia ustnej skargi oraz – w razie potrzeby – zabezpieczenia śladów i dowodów. Pana skargę Policja przekaże do sądu rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia przestępstwa i tam będzie ona rozpatrzona. Zostanie Pan również poinformowany, że w sprawach z oskarżenia prywatnego wszczęcie postępowania sądowego jest uzależnione od wniesienia opłat sądowych.

Uprzejmie informuję Pana, iż Komenda Główna Policji wykonała wszelkie czynności i udzieliła informacji, a dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie zależy już wyłącznie od Pana woli.

W międzyczasie skierowaliśmy prośbę o możliwość odzyskania domeny do faktycznego rejestratora – 1api.net. Do dnia obecnego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, poza rejestracją zgłoszenia w ich systemie „Thank you for contacting us. Your request (334067) has been received and is being reviewed by our support staff.

Jeśli coś nowego pojawi się na froncie walki o naszą domenę, będziemy informować.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.