Historia Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu cz. 2

Cele i założenia

Naczelnym hasłem z którym rozpoczęto rok szkolny jest nauczanie problemowe w zespołach.

W związku z tym Dyrekcja i nauczyciele zobowiązują się dołożyć wszelkich starań i zaopatrzyć pracownie w pomoce naukowe.

Na ten cel przeznacza się 90 tyś. zł.

W zakresie wychowania zwrócić uwagę należy na pracę z organizacją Z.M.W. w celu przygotowania młodzieży do pracy społecznej w przyszłym środowisku. Należy także uatrakcyjnić lekcje wychowawcze.

W roku 1964/65 weszła w życie nowa ustawa o egzaminach według której uczeń może być dopuszczony do egzaminu dojrzałości z jedną ocena niedostateczną. Zniesione zostały egzaminy ustne z niektórych przedmiotów, a uczeń, który nie złoży egzaminu ma prawo zdawać poprawkę.

Pracę szkoły w tym roku Komitet Wojewódzki P.Z.P.R i oddziału Oświaty Rolniczej ocenili pozytywnie. Egzamin maturalny złożyło 60 uczniów z dwóch klas piątych. Jeden uczeń egzaminu nie złożył.

Wycieczka: Malbork – Gdańsk – Hel

 

W czerwcu Dyrekcja szkoły zorganizowała dla młodzieży klas II-gich i III-ich wycieczkę na trasie Malbork – Gdańsk – Hel, prowadzoną przez dyrektora inż. Zygmunta Oleinickiego.

Zorganizowano także wakacyjny obóz dla najlepiej uczącej się młodzieży. Obóz prowadzili kol. Piekarski i kol. Charko.

Rok szkolny 1965/66

Dyrektor Technikum – inż. Jan Żebrowski

Z-ca dyrektora – inż. Zygmunt Olejnicki

Z-ca dyr. d/s.adm. – ob. Józef Jarocki

Kierownik Internatu – Ob. Janina Ołdytowska

Kierownik warsztatów – mgr inż. Mikołaj Worona

Kierownik W.K.K. – Ob. Włodzimierz Daraszkiewicz

Szkoła liczy 410 uczniów. W ogólnej klasyfikacji szkoła zajęła 3-cie miejsce w okręgu, lecz w dalszym ciągu jest Duży odsiew i sprawność wynosi tylko 51,6 %.

Do klas pierwszych przyjęto 99 osób, które wybrano z pośród 151 zdających. Podań było 196 lecz na egzamin zgłosiło się tylko 151 osób.

Ważnym wydarzeniem na terenie Technikum była 20-sto dniowa wizyta Oddziału Oświaty Rolniczej w Białymstoku przeprowadzona przez wizytatora ob. Mgr Adolfa Zgierskiego.

Podczas jej trwania zostało zhospitowanych dużo lekcji i skontrolowana praca poszczególnych działów. Wizytację zakończono oceną pracy i wskazówkami do działalności na przyszłość. Kierownik Oddziału Oświaty inż. Mikołaj Iliaszuk jeszcze raz apeluje jak najlepsze wykorzystanie budżetu i zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe i urządzenia ułatwiające pracę ucznia i nauczyciela. Na ten cel przeznaczono 90 tys. zł.

Od półrocza odszedł kierownik warsztatów mgr Mieczysław Bachanowicz, a stanowisko to objął mgr Mikołaj Worona.

Obchody 1000 lecia Państwa Polskiego

Jest to 1000 lecia Państwa Polskiego więc więc szkoła chce go również uczcić i w związku z tym podejmuje szereg czynów społecznych:

1/ Organizacja wystawy historii Polski – Zyskowski Józef

2/ Spartakiada szkolna W.F. – Kujałowicz

3/ Zgaduj Zgadula p.t. „Sławni Polacy” – Krygiel

4/ Konkurs Recytatorski – Łukowska Elwira

5/ Dekoracja szkoły na 1-go Maja – Łukowskja E. i Chamiuk F.

6/ Loteria fantowa – Zarząd Ogniska ZNP

7/ Uporządkowanie terenu wokół szkoły i udział w budowie ulicy na terenie miasta – P.O.P.

Na terenie szkoły został utworzony 40 sto osobowy zespół orkiestry dętej, którym dyryguje kol. Myszka Aleksander. Do zespołu przyjęto uczniów z klas pierwszych i drugich.

Absolwenci Technikum Mechanizacji Rolnictwa 1961/1966

Do matury przystąpiło 33 uczniów klasy V-a i 33 z klasy V-b oraz dodatkowo Grabek Antoni, który nie złożył w 1964 roku.

Oni będą podnosić kulturę rolną na Białostocczyźnie.

Rok szkolny 1966/67

Dyrektor Technikum – inż. Jan Żebrowski

Z-ca dyrektora – inż. Zygmunt Olejnicki

Z-ca dyr. ds. adm. – Józef Jarocki

Kierownik Warsztatów – mgr inż. Mikołaj Worona

Kierownik Internatu – Janina Ołdytowska

 

Szkoła liczy 404 uczniów. Młodzież pracuje we własnym gospodarstwie, uczy się i działa w organizacjach młodzieżowych.

Do LOK należy 37 osób.

Do modelarni 26 osób.

Do Z.H.P. 78 osób.

Do Koła filatelistów 40 osób.

Do L.O.P. należy 120 osób.

Najwięcej młodzieży należy do LZS i ZMW.

Wszyscy uczniowie należą także do Spółdzielni Uczniowskiej, która w tym roku osiągnęła obroty roczne 35.000. zł.

Uczniowie klas starszych założyli Koło Młodych Mechanizatorów.

Jeden raz w miesiącu przyjeżdża do szkoły Filharmonia Narodowa z Warszawy. W koncertach uczestniczy młodzież całej szkoły.

Wizytacja z Oddziału Oświaty Rolniczej

Szkołę wizytował w styczniu i lutym wizytator Oddziału Oświaty Rolniczej w Białymstoku mgr inż. Zgierski Adolf ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do zawodu. Zhospitowane zostały również działy pracy pozalekcyjnej.

Działalność szkoły ocenił On pozytywnie i równocześnie podał szereg uwag i zaleceń które mają wiele spraw ulepszyć. Najwięcej uwag krytycznych miał pod adresem pracy szkolnego Koła ZMW.

Pracę organizacji Z.H.P. oceniono dobrze. W wyniku wizytacji zmieniono opiekuna ZMW które przejął kol. Mosiej Bogdan od kol. Zyskowskiego Józefa. Zmieniono także Zarząd Szkolny ZMW, którego przewodniczącym został Mieszkowski Marian a zastępcą Baranowski Włodzimierz.

25-rocznica powstania P.P.R.

W roku 1966 obchodzona była 25-rocznica powstania P.P.R. i 10 –lecie ZMW. W związku z tym w szkole zorganizowano uroczystą akademię, wystawę i podjęto zobowiązania aby uczcić te rocznice.

Uroczystości 1- go Maja

W dniu 1-go Maja szkoła po raz pierwszy wzięła udział w defiladzie na terenie Białegostoku, a nasza orkiestra pod kierunkiem pana Myszki poprzedziła cały zestaw szkół rolniczych z województwa białostockiego.

Społeczeństwo Białegostoku gorącymi oklaskami witało maszerująca młodzież.

/Informacje i zdjęcia pochodzą z kroniki Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu 1964- 1970/

 

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.